Opšti uslovi najma vozila

 

 

 

 

Član 1.

Dejstvo Opštih uslova

Ovi opšti uslovi najma vozila (u daljem tekstu „Opšti uslovi“) predstavljaju sastavni deo Ugovora o  najmu vozila (u daljem tekstu „Ugovor“) koji „24 rent a car Beograd“ kao najmodavac (u daljem tekstu „Najmodavac“) zaključuje sa trećim licima – korisnicima kao najmoprimcima (u daljem tekstu  „Najmoprimac“), te se u potpunosti primenjuju osim ako Ugovorom o najmu vozila nije izričito drugačije navedeno. Ovi uslovi se uručuju se u jednom primerku najmoprimcu, koji prijem istih potvrđuje svojim potpisom na Ugovoru.

Svojim potpisom na Ugovoru Najmoprimac se saglasio sa ovim Opštim uslovima i cenovnikom kao i da je iznajmljeno vozilo preuzeo sa svim potrebnim dokumentima, ključevima, obaveznom opremom i u ispravnom stanju.

 

 

Član 2.

Osnovni uslovi za najam vozila

Najmoprimac mora imati navršenih 21 godinu života, kao i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine.  Najmoprimac je dužan da najmodavcu prilikom preuzimanja vozila prezentuje važeću ličnu kartu odnosno pasoš, i vozačku dozvolu na uvid. U slučaju sumnje u autentičnost bilo koje od ovih isprava, Najmodavac zadržava diskreciono pravo da bez odgovornosti odbije zaključenje ugovora, odnosno izdavanje vozila. Ukoliko je klijent pravno lice, lice koje je ovlašćeno za upravljanje vozilom mora biti navedeno u ugovoru i ispunjavati navedene uslove. Prilikom zaključenja ugovora, Najmoprimac mora posedovati kreditnu karticu kao sredstvo plaćanja depozita, ili odgovarajući novčani iznos u gotovini, koji će položiti na licu mesta. Najmoprimac zadržava diskreciono pravo da bez odgovornosti prema klijentu odbije zaključenje ugovora, odnosno izdavanje vozila licima koja očigledno nisu u stanju da bezbedno upravljaju vozilom bez obzira na to što ispunjavaju napred navedene formalne uslove.

 

 

Član 3.

Opšte obaveze Najmoprimca

Najmoprimac ima sledeće obaveze prilikom najma vozila od najmodavca, te je dužan:

– da se prema iznajmljenom vozilu odnosi s pažnjom dobrog domaćina i da vozilo uredno održava;

– da iznajmljeno vozilo vrati na mesto i u roku koji su utvrđeni u Ugovoru.

– da odmah prekine vožnju ako se za vreme najma dogodi kvar na kilometar satu ili se na vozilu upale lampice koje upozoravaju na mogući kvar na vozilu ili na drugi nedostatak, te da o tome  odmah obavesti najmodavca;

– da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (za vršenje krivičnih dela, carinskih deviznih i drugih prekršaja kao i drugih nedozvoljenih radnji) za obuku vozača, za rentiranje trećim licima, prevoz tereta, učestvovanje u auto trkama i auto sportskim priredbama;

– da iznajmljeno vozilo neće koristiti pod dejstvom alkohola, droga i drugih psihoaktivnih supstanci;

– da vozilo koristi prema njegovim karakteristikama i u skladu sa njegovom registrovano  namenom;

– da će iznajmljeno vozilo koristi samo za sopstvene potrebe i da će vozilom upravljati lično ili da će vozilom upravljati „drugi vozač“ koji je naveden u Ugovoru i koji ispunjava uslove;

– da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko maksimalno dozvoljenog broja/težine;

– da bez pisane saglasnosti najmodavca ne vrši bilo kakvu prepravku vozila, menja spoljašnji izgled ili vrši promenu delova, sklopova, uređaja i opreme;

– da u svako doba omogući kontrolu vozila i dokumentacije ovlašćenom predstavniku najmodavca;

– da aktivno učestvuje u postupcima naknade štete koja nastane;

– da u slučaju nastanka saobraćajne negode, krađe ili druge štete na iznajmljenom vozilu, obezbed  policijski zapisnik;

Najmoprimac se svojim potpisom na Ugovoru saglašava sa ovim obavezama te se obavezuje da najmodavcu nadoknadi svu štetu koja nastane u slučaju nepridržavanja gore navedenih obaveza.

Pored ovih opštih obaveza najmoprimac ima i posebne obaveze koje su predviđene ostalim članovima ovih Opštih uslova.

 

 

Član 4.

Dužina najma

Minimalno trajanje najma vozila je 24 časa. U slučaju da najmoprimac kasni sa vraćanjem vozila, toleriše se 45 minuta zakašnjenja, a potom se automatski zaračunava novi dan najma prema važećem cenovniku a koji iznos je najmoprimac dužan da plati po vraćanju vozila. Najmoprimac je obavezan da najmodavca obavesti ukoliko želi da vrati vozilo pre dogovorenog datuma ili vremena u kom sluačaju Najmodavac ima pravo na pun iznos ugovorene naknade.

 

 

Član 5.

Plaćanje i depozit

Najam se plaća prilikom preuzimanja vozila i to kreditnom karticom ili gotovinom, odnosno uplatom na račun najmodavca ako je Najmoprimac pravno lice.

Depozit za vreme trajanja najma je obavezan. Polaže se kreditnom karticom ili gotovinom, i služi za obezbeđenje eventualnih najmodavčevih potraživanja prema najmoprimcu. Ukoliko ista ne postoje po prestanku najma, depozit će biti vraćen na isti način na koji je i dat. Visinu depozita utvrđuje Najmodavac u svakom konkretnom slučaju, na osnovu dužine najma, kategorije vozila i ostalih okolnosti pre zaključenja Ugovora.

Najmodavac je ovlašćen da sa računa klijenta koji izvrši rezervaciju vozila putem interneta na svoj račun bespovratno prenese novčana sredstva u visini cene jednog dana najma, i pre zaključenja ugovora a koji iznos će se uračunati u iznos najma ukoliko do zaključenja ugovora dođe.

Od iznosa depozita se namiruju sve štete i naknade za koje je odgovoran                              Najmoprimac u skladu sa ovim Opštim uslovima. Ukoliko ostavljeni depozit

nije dovoljan da pokrije visinu štete i naknade, Najmoprimac je u obavezi

da celokupnu razliku nadoknadi najmodavcu.

 

 

Član 6.

Cena najma

Cena najma zavisi od kategorije vozila, perioda na koje se vozilo iznajmljuje i opreme vozila. Cena najma se utvrđuje prema cenovniku najmodavca prilikom zaključenja Ugovora.

Prilikom zaključena ugovora može se ugovoriti mogućnost dovoženja vozila na određenu adresu radi preuzimanja, u tom slučaju u cenu najma ulazi dovoženje vozila u razdaljini od 20 km od poslovnice najmodavca,dok se za svaki sledeći kilometar (preko 20 km) naplaćuje iznos od 1 evra po dodatnom kilometru.  Pored cene najma vozila, Najmoprimac prema cenovniku doplaćuje i  iznajmljivanje dodatne opreme za vozilo.

 

 

OPŠTI USLOVI  NAJMA  VOZILA

 

 

Član 7.

Tehnička ispravnost vozila

Najmoprimcu se na korišćenje daje tehnički ispravno vozilo, a za sve eventualne tehničke neispravnosti koje nastanu u toku najma Najmoprimac snosi punu odgovornost ukoliko su nastale njegovom nepažnjom. Ukoliko prilikom korišćenja vozila u toku najma dođe do oštećenja/kvara motora, pogonskog mehanizma, menjača, kvačila, kartera ili drugog karakterističnog dela, ugovorne strane će zajednički, u ovlašćenom servisu, izvršiti defektažu kvara i utvrditi visinu nastale štete. Ukoliko je do kvara došlo usled nepažnje najmoprimca, isti je dužan da najmodavcu nadoknadi pričinjenu materijalnu štetu na vozilu u punom iznosu kao i izgubljenu dobit zbog nekorišćenja vozila u visini minimalne zarade najmodavca za iznajmljivanje tog vozila prema cenovniku, a najviše 30 dana. U slučaju totalne havarije vozila najmoprimac je dužan da najmodavcu nadoknadi izgubljenu dobit od dana havarije do dana zamene havarisanog vozila novim.

 

 

Član 8.

Preuzimanje i vraćanje vozila

Vozilo se po pravilu preuzima i vraća u poslovnici najmodavca. Preuzimanje i vraćanje vozila na drugom mestu moguće je u slučaju kada postoji poseban dogovor između stranaka. Vozilo se vraća u toku radnog vremena i to u dogovoreno vreme iz Ugovora osim u slučaju posebnog dogovora između stranaka. U slučaju vraćanja vozila izvan poslovnice (na aerodrom, hotel, kućnu adresu i sl.), i van radnog vremena, isto se vrši uz doplatu čiju visinu određuje Najmodavac.

 

 

Član 9.

Uslovi korišćenja i upravljanja vozilom

Najmoprimcu je izričito zabranjeno da vozilom upravlja pod uticajem alkohola, droga i drugih psihoaktivnih supstanci. Ukoliko se Najmoprimac ogluši o ovu zabranu i/ili napusti lice mesta saobraćajne nezgode pre dolaska policije gubi sva prava iz osiguranja koja je pribavio u skladu sa ovim Opštim uslovima, i dužan je da najmodavcu nadoknadi pun iznos štete (stvarna šteta i izmakla dobit) koju isti pretrpi.

Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u Ugovoru. Uz saglasnost najmodavca, u Ugovor može biti upisano još jedno lice koje može upravljati vozilom (u daljem tekstu „Drugi vozač“), sa tim da je Najmoprimac koji je zaključio Ugovor o najmu vozila, odgovoran za apsolutno sve radnje i štetu koje preduzme/prouzrokuje drugi vozač a pod uslovima iz Ugovora i ovih Opštih uslova. Navedenu odgovornost Najmoprimac prihvata i saglašava se svojim potpisom na Ugovoru.

Drugi vozač mora da ispunjava uslove iz čl. 2. ovih Opštih uslova. Sva prava i obaveze propisane Ugovorom o najmu vozila i ovim Opštim uslovima odnose se i primenjuju se na drugog vožača pod istim uslovima kao i na najmoprimca.

Ukoliko Najmoprimac daje iznajmljeno vozilo neovlašćenim licima na upotrebu,  sva osiguranja koja je pribavio u skladu sa ovim Opštim uslovima nemaju dejstva, i biće dužan da najmodavcu nadoknadi pun iznos štete.

Najmoprimcu je izričito zabranjeno da upotrebljava vozilo u komercijalne svrhe – za prevoz robe i lica uz naknadu. Suprotno ponašanje isključuje dejstvo osiguranja od štete, te će Najmoprimac biti dužan da Najmodavcu nadoknadi pun iznos štete.

Najmoprimcu je izričito zabranjeno da vozilo koristi za vršenje krivičnih dela,  carinskih i drugih prekršaja, da vozilo optereti putnicima ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine navedene u saobraćajnoj dozvoli, za obuku vozača, za rentiranje trećim licima, vuču drugih vozila ili prikolica, i za učestvovanje u auto sportskim priredbama. Najmoprimac je dužan da koristi uređaje i sredstva za obezbeđenje vozila od krađe. Suprotno ponašanje isključuje dejstvo osiguranja od štete, odnosno krađe.

Najmoprimcu je izričito zabranjeno da bez pisane saglasnosti najmodavca vrši bilo kakvu promenu delova, sklopova, opreme ili uređaja na vozilu ili da na bilo koji način menja unutrašnjost ili spoljašnji izgled vozila. Promenjene ili nedostajuće delove Najmoprimac je dužan nadoknaditi najmodavcu u punom iznosu, prema zvaničnom cenovniku ovlašćenog servisera.

Najmoprimac je dužan da dodatnu opremu koju je na zahtev dobio od najmodavca koristi u skladu sa datim uputstvima,  te da o svakom eventualnom kvaru na istim bez odlaganja obavesti najmodavca. U slučaju fizičkog oštećenja dodatne opreme, korisnik je dužan da najmodavcu nadoknadi pun iznos štete, prema zvaničnom cenovniku ovlašćenog servisera.

 

 

Član 10.

Prelazak granice

Za putovanja iznajmljenim vozilom van granica Republike Srbije primenjuju se posebni uslovi najma. Prelazak preko granice je najmoprimcu dozvoljen samo uz pisanu saglasnost najmodavca. Sve troškove oko pribavljanja zelenog kartona potrebnog za ulazak u pojedine zemlje snosi isključivo Najmoprimac. Ukoliko u stranoj zemlji dođe do saobraćajne nezgode ili nastupi šteta na vozilu najmoprimac je u obavezi da najmodavcu nadoknadi svu razliku koja eventualno nastane nakon isplate štete od strane osiguravajućeg društva, a ako osiguravajuće društvo u primerenom roku ne nadoknadi štetu najmodavcu Najmorimac je u obavezi da sam nadoknadi pun iznos nastale štete.

Aposluto je zabranjeno, bez izuzetka, korišćenje iznajmljenog vozila na teritoriji Kosova i Metohije. Ukoliko Najmodavac vozilo koristi na pomenutoj teritoriji dužan da ja najmoprimcu nadoknadi svu štetu koja takvim korišćenjem vozila nastane.

 

 

Član 11.

Osiguranje i gubitak prava iz osiguranja

Vozilo koje Najmodavac daje u najam najmoprimcu je osigurano kasko polisom osiguranja. Najmoprimac preuzima vozilo sa urednom saobraćajnom dozvolom i polisom osiguranja a što potvrđuje potpisom na Ugovoru o najmu vozila.

Cena najma uključuje osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima  nastalu usled saobraćajnog udesa i osiguranje vozila od krađe a pod uslovima iz ovih Opštih uslova.

Najmoprimac se obavezuje da učestvuje u svakoj nastaloj šteti šteti u iznosu koji će biti definisan u Ugovoru prilikom njegovog zaključenja a koji iznos će se naplatiti od depozita koji je Najmoprimac ostavio prilikom zaključenja Ugovora o najmu vozila i to u momentu vraćanja preostalog iznosa depozita. Ukoliko ostavljeni depozit nije dovoljan da pokrije učešće u šteti, Najmoprimac je u obavezi da razliku nadoknadi najmodavcu.

Osiguranje ne pokriva štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma, točkova i felni, oštećenje donjeg trapa, kartera, slomljen i/ili izgubljen ključ, štete nastale tankiranjem  pogrešne vrste goriva.

 

 

 

 

 

Ukoliko oštećenja iz prethodnog stava nastanu, Najmoprimac je u obavezi da iznos ove štete nadoknadi u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati iz najma po zvaničnom cenovniku ovlašćenog servisera za iznajmljeno vozilo odnosno po maloprodajnoj ceni oštećenih delova.

U cenu najma ulazi i osiguranje od krađe vozila a koje osiguranje pripada najmoprimcu, osim u slučaju gibtika ovog osiguranja. Najmoprimac gubi pravo na osiguranje vozila od krađe ukoliko:

– ostavi otključano vozilo;

– ostavi ključeve od vozila u samom vozilu;

– ostavi neobezbeđeno vozlo (ne aktivira alarm ili druge sigurnosne sisteme ukoliko ih vozilo poseduje, ili ostavi otvoren prozor, gepek)

– na drugi način svojm ponašanjem i korišćenjem vozila stvori uslove za krađu vozila;

– odmah po saznanju za krađu ne obavesti najmodavca i Policiju o nastaloj krađi.

U slučaju gubitka prava osiguranja od krađe vozila, Najmoprimac je u obavezi da najmodavcu nadoknadi vrednost ukradenog vozila koju isto poseduje u momentu krađe.

Najmoprimac gubi sva prava iz osiguranja (bez obzira na svoju krivicu) ukoliko prouzrokuje saobraćajnu nezgodu ili štetu na iznajmljenom vozilu, vozilima trećih lica, ili trećim licima, namerno, grubom nepažnom, vožnjom u akloholisanom stanju i/ili pod uticajem doga ili drugih opojnih i/ili psihoaktivnih supstanci ili ukoliko napusti mesto saobraćajne nezgode pre dolaska policije.

U slučaju gubitka prava iz osiguranja Najmoprimac je u obavezi da iznos pune štete (stvarna šteta i izmakla dobit) nadoknadi  najmodavcu u momentu kada se vozilo vrati iz najma i to po zvaničnom cenovniku ovlašćenog servisera za iznajmljeno vozilo.

U slučaju krađe vozila, Najmodavac se obavezuje da učestvuje ušteti u iznosu koji će biti definisan u Ugovoru prilikom njegovog zaključenja.

 

 

Član 12.

Postupci u slučaju nesreće, štete i krađe vozila

U slučaju saobraćajnog udesa, havarije, krađe vozila ili delova ili pogonske neispravnosti vozila korisnik je dužan da ne napušta vozilo dok ga nije obezbedio za preuzimanje od strane najmodavca, da sačeka organe MUP-a i obezbedi njihov zapisnik i podnese pismenu izjavu u najmodavčevoj poslovnici. Ukoliko korisnik propusti neke od navedenih radnji i time pričini štetu najmodavcu, dužan je da pričinjenu štetu nadoknadi u punom iznosu.

Najmoprimac je dužan da dostavi policijski zapisnik i u slučaju da nije bio prisutan prilikom nastanka štete, odnosno nesreće (npr. vozilo je oštećeno od strane nepoznatog lica dok je vozilo bilo na parkingu).

Ukoliko nestanak/krađa vozila nisu prijavljeni policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila koju je isto imalo u vreme krađe.

Ukoliko u toku najma vozila dođe do takvog oštećenja gume na vozilu da ista ne može biti reparirana (eksplozija, cepanje gume i sl.), Najmoprimac je dužan da Najmoprimcu isplati naknadu u visini vrednosti maloprodajne cene oštećenih guma istovetnih dimenzija i karakteristika.

 

 

Član 13.

Gorivo i stanje vozila pri vraćanju

Najmoprimac je u obavezi da vozilo vrati najmodavcu sa istom količinom goriva koliko je goriva bilo u vozilu u momentu najma ili da najmodavcu doplati nadoknadu za razliku goriva po maloprodajnoj ceni goriva.

Najmoprimac je dužan da vrati vozilo u čistom stanju. Ukoliko vozilo nije čisto, pranje vozila može izvršiti i Najmodavac, uz naknadu od 20 evra u dinarskoj protivvrednosti, koju plaća Najmoprimac. Vraćanje depozita se vrši tek nakon što vozilo bude dovedeno u čisto stanje.

 

 

Član 14.

Troškovi

Najmodavac je dužan da snosi sve troškove drumarine, mostarine, trajekta, saobraćajnih i parking kazni, naknada za odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranog vozila, koji su nastali za vreme trajanja najma.

Ukoliko iznajmljeno vozilo za vreme trajanja najma bude zaplenjeno od strane organa MUP-a, Najmodavac ima pravo da trajno zadrži položeni depozit, kao i pravo na naknadu celokupne štete.

Svu štetu koju Najmodavac, kao vlasnik vozila, pretrpi usled kazni za saobraćajne i druge prekršaje koji budu učinjeni za vreme trajanja najma vozila, dužan je nadoknaditi Najmoprimac.

 

 

Član 15.

Zaštita podataka o ličnosti

Najmodvac je u obavezi da čuva podatke o ličnosti najmoprimca u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije koji regulišu ovu oblast.

Najmodavac ima pravo da dostavi lične podatke najmoprimca nadležnim državnim organima Republike Srbije a po njihovom zahtevu.

 

 

Član 16.

Ugovorena sudska nadležnost

U slučaju spora po bilo kom pitanju iz ugovora o najmu vozila, ugovorne strane če nesporazum pokušati da reše mirinim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovorena je nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

 

 

Član.17.

Važenje Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi najma vozila stupaju na snagu i važe od 01.05.2023.g.

Ovi Opšti uslovi su napisani na Srpskom i na Engleskom jeziku te ukoliko postoji nesaglasnot u pogledu teksta i značenja, primenjuje se isključivo verzija na Srpskom jezik